SEMINAR OM INGER ELISABETH HANSENS LYRIKK

Høgskolen i Innlandet, Studiested Hamar, auditorium 2

Lyrikkseminaret er viet festivalpoet Inger Elisabeth Hansens lyrikk og vil gå nærmere inn på ulike sider ved hennes forfatterskap. Seminaret er en møteplass for forfattere, litteraturforskere og et allment lyrikkinteressert publikum. Det er åpent for alle og retter seg særlig mot de som arbeider med litteraturformidling i ulike sammenhenger: norsklærere, litteraturstudenter, forfatterstudenter, forlagsfolk, litteraturkritikere, bibliotekarer mv.

Torsdag 29. februar:

Kl.10.00 – 10.10:                    

Kaffe/te

Kl.10.10 – 10.15:                    

Velkommen!

Kl.10.15 – 11.00:        

Thorstein Norheim: 
Svidd inn i drømmer som står. Om drømmemotivet i Inger Elisabeth Hansens poesi.

Kl.11.05 – 11.50:        

Ingrid Skjerdal:
Spor, spill og speilinger i Dobbel dame mot løvenes ørken.

Kl.12.05 – 12.50:                    

Claus K. Madsen (DK):
Skabelsen og skabelsesberetningen i Inger Elisabeth Hansens Hablabaror: Munnenes bok (1983)

Kl.13.00 – 14.00: Lunsj

Kl.14.15 – 15.00:        

Margit Ims:

Når tomrommet får puls. Samklang mellom liding og kjærleik i Inger Elisabeth Hansens samtidsstrofer.

Kl.15.00 – 15.45:   

Torgeir Schjerven: 

Hjemme og ute.

                

Fredag 1. mars:

Kl.  9.00 – 9.15:

Orientering om dagen.

Kl.  9.15 – 10.00:

Ingrid Nielsen:

Hest, himmelvendt, styrter ut av seg selv som en verdensløs kjensgjerning. Om potensialitet og imaginasjon i Inger Elisabeth Hansens lyriske forfatterskap.

Kl.10.15 – 10.45:      

Peter Stein Larsen (DK): 

Ekfrastiske strategier i Inger Elisabeth Hansens lyrik.

Kl. 11.00 – 11.45:

Hadle Oftedal Andersen

Munnenes bok, Dobbel dame og I rosen: Inger Elisabeth Hansen og spørsmålet om kvinneskrift.

Kl.12.00:
Litterær lunsj: Poesiens krysninger, Klubbscene Rolf Jacobsen, Hamar kulturhus: 

Inger Elisabeth Hansen og Torgeir Schjerven møtes for å snakke om sin egen og hverandres poesi. 

Samtaleleder: Endre Ruset  

Om foredragsholderne:

Thorstein Norheim

er professor i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

Ingrid Skjerdal 

er førsteamanuensis ved HINN og disputerte i 2019 på en avhandling om middelalderballadens betydning hos J.P. Jacobsen, August Strindberg, Sigbjørn Obstfelder og Hans E. Kinck. Folkedikting, lyrikk og sanglyrikk er blant forskningsinteressene.

Claus K. Madsen

er dr. fil. og arbeider som dansk lektor ved Helsingfors Universitet. Hans forskning er dedikert den kritiske beskrivelse av og forståelse for moderne poesi. Han har tidligere skrevet en rekke artikler om nordisk langdikt og i møte med Inger Elisabeth Hansens dikt vil han blant annet gå tilbake til den diskussionen. Hans siste bok Poesiens sprog· Mønsterdannelse i moderne nordisk poesi kom ut i 2023.

Margit Ims

er master i filosofi, Ph.d.-stipendiat i Kulturstudiar ved Universitetet i Søraust-Noreg og medlem av forskarskulen i Miljøhumaniora (NoRS-EH). I doktorgradsprosjektet forskar Ims på norsk samtidslitteratur som omhandlar tap av biodiversitet med eksplisitt bruk av truga artar. Artikkelen «Å være eller» i antologien Om det menneskelege og det ikkje-menneskelege. Ti tekstar om lyrikk (2023) utforskar Ims det menneskelege og ikkje-menneskelege i dikt av Inger Elisabeth Hansen. Artikkelen «Raudlista røyndom og sakpoesiens dobbeltfunksjon» (2023), i temanummer om sakpoesi i tidsskriftet Sakprosa, inngår også i forskingsprosjektet.

Torgeir Schjerven

er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi. Han har mottatt en rekke litterære priser for sitt forfatterskap: Kiranprisen, Halldis Moren Vesaasprisen, Kritikerprisen, Det norske Akademis Pris. I 1995 ble han innstilt til Nordisk Råds Litteraturpris for romanen Omvei til Venus. Schjerven s første utgivelse var diktsamlingen Vekk, i 1981, og hans siste publiserte tekst, «Låkje e sprukkje», er et lengre esssay i antologien «De menneskelige boliger», i anledning 100årsjubileet for Jens Bjørneboes fødsel. Schjerven er gift med årets festivalpoet.

Ingrid Nielsen

er professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Stavanger, og har skrevet mest om skapende og estetiske bevegelser i nordisk lyrikk. Hun har også gitt ut diktsamlingene Henmmelig, men aldri som en tyv (2016) og Den andre Jakobsstigen (2020). 

Peter Stein Larsen 

er professor i nordisk litteratur og dr. phil. ved Aalborg Universitet. Udgiver i 2024 Digtets retorik. Indgange til moderne verdenslyrik. Han har senest skrevet Ledestjerner. Ti digtere fra hundrede år (2021), Lyriske linjer. Fem tendenser i nyere digtning (2018), Poesiens ekspansion. Om nordisk samtidsdigtning (2015) og Nattehimlens poetik. Studier i moderne nordisk lyrik (2011). Desuden har han udgivet en række antologier samt artikler om moderne dansk, europæisk og amerikansk lyrik, genrer, romantik, symbolisme, fortælleteori, metafiktion, essayistik, poetik, poetisk formsprog, økokritik, sygdom og litteratur, migration og litteratur og talrige andre områder

Hadle Oftedal Andersen

er professor i nordisk litteratur ved UiS og lyrikkmeldar i Klassekampen. Han har mellom anna publisert Poetens Andlet. Om lyrikaren Olav H. Hauge (2002), Kroppsmodernisme (2005), Bygdemodernisme. Tarjei Vesaas og dei ytste ting (2015) og Modernisme for dei minste. Artiklar om barnelyrikk (2021).  

Seminaransvarlige:

Silje Ingeborg Harr Svare | Høgskolen i Innlandet | silje.svare@inn.no | + 47 95 92 31 43


Svein Henrik Nyhus | Høgskolen i Innlandet | svein.nyhus@inn.no | + 47 97 54 81 64